خان خان بصيرالسلطنه

 

خان خان بصيرالسلطنه متولد سال 1231 خورشيدی شوهرخواهر ميرزا علی آقای تبريزی ثقةالاسلام شهيد و از درباريان بسيار مقرب مظفرالدينشاه بوده بقراريکه می گويند مردی بوده فوق العاده دسيسه باز و فاسد و در تمام جريانات دربار وارد بوده است. در سال 1313 قمری که مظفرالدينشاه از تبريز به تهران وارد شد و بسلطنت رسيد بصيرالسلطنه نيز با وی به تهران آمد و در سالهای 1314 و 1315 قمری که در پايتخت اقامت داشت از اشخاص بسيار مقرب شاه بود و برای اينکه از اين خوان يغما و سفره گسترده مانند ساير درباريان و اطرافيان شاه سهمی و نان خانه ای داشته باشد علاوه بر سمت پيشخدمتی و ناظم خلوتی همايونی رياست ايلات اطراف تهران را از قبيل قراچورلوی خوار ? هداوند ? اصانلوی خوار و غيره که قبلا تصدی آنها با محمد قاسم خان وکيل السلطنه برادر امين السلطان بود بعهده او واگذار کردند و ضمنا دسته موزيکانچی تبريزی نيز ابوابجمعی وی بود. پس از اينکه ميرزا علی اصغر خان امين السلطان در سال 1316قمری دوباره روی کار آمد و يا روس ها او را روی کار آوردند چند نفری از اطرافيان مظفرالدينشاه را که مخل امور شخص او بودند از دربار طرد نمود از آن جمله يکی هم همين بصيرالسلطنه بود که پس از تنبيه به اردبيل تبعيد شد و ديگر به تهران نيامد و در سال1301خورشيدي(1341 قمري) در سن 70 سالگی درگذشت و اولاد او نام خانوادگی خود را بصيرپور گذاشته اند. در اواخر عمر بواسطه انتساب بخانواده ثقةالاسلام و حشر با آنان تغيير رويه داده و با مشی زندگانی سابقش تفاوت کلی پيدا کرده بود.

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد دوم ص .? 91

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 


برگشت به ليست