حاج محمد آقا خوئی

 

 (خانواده خوئي)

 

مرحوم حاج محمد آقا خوئی و برادرش حاج محمد رحيم آقا خوئی از تجار طراز اول تبريز و هر دو متدين و خير بودند. در مجاعه 1336 – 1335 حاج محمد آقا برای مساعدت قحطی زدگان دامن همت بر کمر بست و جان عده ای را از خطر نجات داد. امروز با اينکه بيش از سی سال از آن قحطی می گذرد، مردم تبريز نيکوکاری و مساعدت او را فراموش نکرده اند. وی در آن سال قسمت مخصوص خود را از شام و ناهار خانوادگی جدا می نمود و از سهم مخصوصش نيز به فقرا احسان می کرد. خيلی شبها شام نمی خورد و صبح شام خود را با دست خود به فقرا می داد. باری راجع به مساعدت های او درباره فقرا حکايات زياد در افواه موجود است. مواساة او نيکمردان صدر اسلام را به ياد می آورد. بعد از خاتمه جنگ بين الملل اول همين که راه عتبات باز شد به زيارت رفت در آنجا درگذشت. اما برادرش حاج محمدرحيم آقا مدت ها بعد از برادر زنده بود. برادرزادگان و فرزندان خود را به کارهای نيک وصيت می نمود.

خانواده خوئی علاوه بر چند فقره کارهای نيک، در پايان در سر راه تبريز به قراچه داغ و در باغميشه از محلات تبريز دو پل بزرگ و محکم و زيبا ساخته اند و کارخانه کبريت سازی ممتاز را به تبرز آورده اند. بيست و پنج سال بيشتر از تأسيس اين کارخانه می گذرد و آن از قديمی ترين کارخانه های ايران است. آقای حاج باقر آقا خوئی و آقای حاج کاظم آقا خوئی فرزندان حاج محمدآقا از تجار معتبر آذربايجان هستند و شيوه پدر را تعقيب می کنند.

آقای حاج زين العابدين رحيم زاده خوئی فرزند حاج محمد رحيم آقا از تجار معتبر آذربايجان و به اصول جديد تجارت اشنا است. در دوره چهاردهم به نمايندگی مجلس انتخاب شد. مجلس چهاردهم پس از آنکه اعتبارنامه پيشه وری را رد کرد برای اينکه عنل خود را در انظار احزاب دست چپ توجيه کند بدون علت اعتبارنامه او را نيز رد نمود و وی را قربانی سياست ساخت.

آقای حاج محمدتقی خوئيلر فرزند ديگر آن مرحوم فعلاْ در دوره پانزدهم وکيل تبريز است. مردی متدين و بی غرض است. خود از تجار معتبر است.

آقای مرتضی رحيم زاده فرزند آقای حاج زين العابدين رحيم زاده خوئی در فن تجارت بصيرت فراوان دارد و مثل اينست که برای تجارت خلق شده است.1

يادداشت:

1 – وی بانی کوی وليعصر تبريز است و فعلاْ ساکن آلمان می باشد.

 

 رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 314

انتشارات زرين

 

برگشت به ليست