حاج ميرزالطفعلی آقا

 

حاج ميرزالطفعلی آقا – فرزند حاج ميرزاعلی آقا، فرزند حاج ميرزالطفعلی آقا امام جمعه از فضلای عصر خويش و از علمای محترم و موجه تبريز بود. وی با اينکه مجتهد بود بيشتر وقت خود را صرف علوم رياضی و طبيعی می کرد و به اين علوم شوق فراوان داشت. طبق گفته تربيت وی در شطرنج از نقطه نظر علمی مطالعات کرده بود و بعضی از مسائل مشکل آن را حل نموده بود. هم او در "دانشمندان آذربايجان" نوشته که آن مرحوم مخترع الفبائی بوده و درباره الفبای خود در رساله ای تحرير کرده است. ما نتوانستيم آن رساله را به دست آورده و درباره آن شرح بيشتری بنويسيم.

از حاج ميرزالطفعلی آقا تأليفات ديگر به جای مانده. از آن جمله کتابی است در ارث. خصوصيت اين کتاب اينکه مؤلف به عنوان مجتهد و فقيه موضوعات ارث را ذکر نموده و به عنوان رياضيدان مسائل آن را حل نموده است. باری آن مرحوم مردی موجه و درستکار و مورد احترام فضلا بود. در حدود 1340 هجری وفات يافته است.

حاج ميرزاعلی آقا فرزند او از علمای موجه تبريز و از ريش سفيدان خانواده مجتهدی است.

آقاميرزاباقر آقامجتهدی برادرزاده آن مرحوم از محترمين صاحب فضل و مطلع و امين تبريز است. مردم تبريز به او اطمينان فوق العاده دارند و دعاوی بزرگ را به حکمت او واگذار می کنند و رأی او را می پذيرند. وی مردی قرص و محکم و متين است. در يک کلمه نمونه ای کامل از تربيت صحيح طبق اصول قديمه است.

 


برگشت به ليست