ليقوانی ، عيسی

 

معروف به اميرمعتضد فرزند لطف الله صدق السلطنه 1 در 1271 در تبريز تولد يافت. تحصيلات خود را در رشته های ادبيات فارسی و تاريخ و جغرافيا و زبان فرانسه پايان داد و چندی نيز در مدارس جديد درس خواند. در دارالفنون تبريز شيوه سپاهی گری آموخت. وی از مالکين و متنفذين آذربايجان بود. املاک وسيع وی و پدرش در نقاط مختلف آذربايجان مخصوصا ليقوان ضرب المثل بود. در دوره هشتم از تبريز به مجلس شورای ملی رفت. مجموعا شش دوره وکيل مجلس شورای ملی بود . پس از انقضای دوره سيزدهم که تا حدی در امر انتخابات وکلا آزادی پيش آمد، ليقوانی در تبريز مورد حمله و اعتراض قرار گرفت. مخصوصا دستجات چپ گرا بشدت او را مورد انتقاد قرار می دادند. نه تنها نتوانست کرسی وکالت را احراز کند بلکه جان او هم در خطر بود.

1 – لطف الله ليقوانی معروف به صدق السلطنه از مالکين عمده آذربايجان بود. او نيز در ادوارپنجم و ششم مجلس وکالت داشت. چون سنش از هفتاد تجاوز کرد فرزند خود را به مجلس فرستاد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1335

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 


برگشت به ليست