مهيمن ، دکتر حسين

 

مهيمن ، دکتر حسين : فرزند، ميرزا حسن خان معتمد دربار در 1268ش در تبريز تولد يافت. تحصيلات ابتدايی را در تبريز انجام داد ودوره متوسطه و مقدمات ادبيات فارسی و عربی و فقه و اصول را در تهران تحصيل نموده وارد مدرسه عالی علوم سياسی شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و تدريجا در آن وزارتخانه ترقی کرد. در 1300 که علی اکبر داور از اروپا به ايران مراجعت نمود و حزب راديکال و روزنامه مرد آزاد را دائر کرد، مهيمن از همکاران و نزديکان داور بود و با وی همکاری نزديک داشت و در تمام موارد او را ياری می داد در 1306 که علی اکبر داور وزير عدليه شد و عدليه سابق را منحل و سازمان جديدی بوجود آورد، مهيمن را از وزارت امور خارجه به وزارت عدليه انتقال داد و او را با رتبه 7 قضايی به مستشاری استيناف برگزيد و بعد رئيس شعبه استيناف شد. مدتی هم کفالت استيناف مرکز با او بود در 1316 وزارت دادگستری او را برای ادامه تحصيلات به اروپا فرستاد و در پاريس دوره دکترای حقوق را تحصيل نمود و پس از بازگشت به ايران مدير کل قضايی وزارت دادگستری شد. در 1321 به معاونت وزارت دارائی برگزيده شد و ساليان طولانی آن سمت را داشت و چندی نيز کفالت وزارتخانه با او بود. بعد از وزارت دارائی به معاونت دادستان کل منصوب و مدتی هم کفيل دادستان کل بود. در 1330 در کابينه دکترمحمد مصدق استاندار مازندران انتخاب گرديد. بعد از کودتای 1332 کاری به او ارجاع نشد و بازنشسته شد . وفات او در 1350 اتفاق افتاد. در جوانی با دختر سردار معتضد پيوند زناشوئی بست و از وی سه پسر و يک دختر باقی ماند.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1581

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست