محمود محمود

فرزند محمدقلی که پيش از کودتای اسفند 1299 خورشيدی معروف به پهلوی بود و پس از آن محمود را برای نام خانوادگی خويش برگزيد . من با شادروان محمود خيلی راست و درست – صميمی – با وفا – وطنخواه بمعنی حقيقی – محقق و متتبع – با استغنای طبع و با عزت نفس – قانع و وارسته و در اواخر عمر بکلی گوشه گير و منزوی بود و کمتر با اشخاص معاشرت داشت و تا چشم داشت و نابينا نشده بود تمام اوقات خويش را بمطالعه کتب ميگذراند و کمتر وقت خود را بيهوده تلف ميکرد و بطور کلی و خلاصه با مردمان اين دوره بجهات عديده خيلی فرق و تفاوت داشت.

در سال 1261 خورشيدی در تبريز متولد و پس از تحصيلات مقدماتی در تبريز و تهران بقيه تحصيلات خود را در مدرسه امريکائی تهران باتمام رسانيد. نامبرده از مليون و آزاديخواهان پرحرارت و فعال صدر مشروطيت بوده و خدماتی در اين راه از روی ايمان و عقيده انجام داد. دوره خدمات اداريش را تماما در وزارت پست و تلگراف گذرانده و از کارمندان عالی مقام آن وزارتخانه بود. مدتی نيز استاندار تهران و در دوره 15 به نمايندگی مجلس انتخاب گرديد. مهمتر از مقامات و مسئوليتهای رسمي، خدمات فرهنگی و سياسيش می باشد و تأليفات وی که تا کنون طبع و منتشر شده از اين قرار است:

1 – آثار تربيتی که سه جلد ميباشد در تربيت اطفال در خانواده و تربيت اطفال در مدارس و تربيت ايرانی برای جامعه ايرانی زير عنوان مستعار (رسول نخشبي)

2 – يک سلسله مقالات زير عنوان قربانی های هند در روزنامه ستاره.

3 – از ترجمه های محمود کتاب جنگ نفت تأليف آنتوان موهر استاد دانشگاه اسلو و کتاب شهريار تأليف ماکياول با دو مقدمه محققانه که در اين دو کتاب نگاشته شده است .

مهمترين تأليف و اثر فکری که محصول و نتيجه دوران پختگی زندگی علمی و سياسی او است دوره تاريخ مفصل (روابط سياسی ايران و انگليس در قرن 19) است که در 8 جلد چاپ و منتشر گرديده اين کتاب با روح ملی و براساس معتبرترين کتابهای سياسی و اسناد منتشر شده تأليف گرديده و تمام کسانيکه در تاريخ سياسی قرن اخير ايران مطالعه کرده و يا در آينده مطالعه کنند مرهون تحقيقات علمی آن مرحوم خواهند بود. محمود محمود در روز جمعه 28 آبانماه 1344 خورشيدی در سن 84 سالگی در حال نابينائی در تهران درگذشت و در ابن بابويه (شهرري) بخاک سپرده شد. 

شرح حال رجال ايران

در قرن 12 و 13 و 14 هجری

نگارش مهدی بامداد

جلد   ص. 44 

چاپ چهارم سال 1371

انتشارات زوار

 

 

برگشت به ليست