مالک ، دکتر سعيد

 

مالک ، دکتر سعيد : (لقمان الملک)، از اهالی آذربايجان، فرزند ميرزا عيسی خان امين ماليه تبريز و از طرف مادر نوه ميرزا محمد فخدالاطباء حکيم باشی مظفرالدين شاه می باشد. تولد او در 1267ش در تبريز اتفاق افتاد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی در مدرسه لقمانيه تبريز و مدرسه فرانسوی ها عازم پاريس شد و از 1284 تا 1290 در پاريس اقامت نمود و در رشته جراحی متخصص شد. پس از مراجعت به ايران با درجه سلطاني(سرواني) پزشک ژاندارمری گرديد و مدارج نظامی و اداری را تا 1300ش پيمود و درجه سرهنگی گرفت و مدتی نيز رئيس صحيه ژاندارمری بود.

در 1301 با درجه سرتيپی رئيس بهداری ارتش شد. پنج سال بعد به معاونت فنی وزارت داخله و رئيس صحيه کل مملکتی رسيد و مدتها در آن سمت باقی بود. بعد از شهريور 20 برای اولين بار در کابينه ساعد به وزارت بهداری معرفی شد و اين سمت را در دو کابينه حکيمی و کابينه های بيات و صدر عهده دار بود. در انتخابات دوره اول سنا شرکت نمود و سناتور انتخابی شد و تدريجا در ادوار دوم،سوم، چهارم و پنجم سنا نيز عضويت داشت و مدتی نيز نايب رئيس مجلس سنا بود و در فترت بين دوره سوم و چهارم پس از فوت صدر به سرپرستی مجلس سنا تعيين شد. در دوره آخر مجلس سنا همواره رياست سنی را بر عهده می گرفت.

آقای دکتر مالک علاوه بر مشاغل اداری و سياسی مدت 35 سال در مدرسه طب و دانشکده پزشکی تدريس می نمود و مقام استادی داشت و در اواخر نيز استاد ممتاز شد. دارای تأليفاتی در رشته پزشکی می باشد و عده زيادی از اطباء کشور از شاگردان او بوده اند، مدتی هم نايب رئيس جمعيت شير و خورشيد سرخ بود. دکتر سعيد مالک در 1298 از طرف سلطان احمدشاه لقب لقمان الملک گرفت و قريب سی سال از جراحان درجه اول تهران بود و با داشتن مشغله زياد عصرها از بيماران عيادت می کرد و در حد توانائی خود از مساعدت نيز دريغ نمی نمود. در سنوات اخير به علت کهولت و ضعف و ناتوانی مطب خود را دائر نمی کرد. وی دارای نشانهای متعدد علمی و درباری بود و در غالب کنگره های پزشکی در دنيا شرکت داشته است. وفات او در 1350 اتفاق افتاد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.1343

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست