حاج ميرزالطفعلی ملک التجار

 

حاج ميرزالطفعلی ملک التجار، فرزند حاج ميرزامحمدحسين ملک التجار، فرزند حاج کاظم ملک التجار در 1288 متولد شده، در 1336 به قتل رسيده است. وی مردی صريح اللهجه و با شهامت بود. به امور اجتماعی مداخله می کرد. در بدو مشروطيت به آن نهضت پيوست و به عضويت انجمن ايالتی نايل شد، لکم چون افراطهايی از مشروطيت خواهان سرزد وی خود را کنار کشيد و وقت خود را به دفاع از مذهب در مقابل طرفداران تجدد مصروف داشت. مدتی معادن فيروزه خراسان را اجاره کرد، تا ميرزا اسمعيل نوبری بر تبريز مسلط شد. وی با ديکتاتوری او مخالفت کرد، از تهديد او نهراسيد، بالاخره جان خود را در اين راه باخت و به دست آدمکشان نوبری مقتول شد.

از نوادر او اينکه موقعی که ملک التجار طهران، پدر حاج حسين آقا ملک صاحب کتابخانه مشهور به تبريز تبعيد شده بود او را به عنوان همکار پذيرائی کرد. ضمناْ در يک مجلس نيمه رسمی که صخبت از تبريز و طهران و مزايای آنها بر همديگر به ميدان آمده بود، او را مغلوب و مجاب نمود.

ملک التجاری اگر سابق يک شغل بوده در ظرف پنجاه سال اخير صرفاْ لقب بوده است. اخيراْ يک نفر از غير تجار به عنوان رئيس التجار به امور تجار رسيدگی می کرده.

خانواده ملکی از خانواده های بزرگ تبرز و مرکب از سه شعبه است: شعبه تبريز، شعبه طهران، شعبه سلطان آباد عراق. آقای حاج مهدی آقای ملکی برادر حاج ميرزالطفعلی رئيس شعبه تبريز است. خواهرزاده او آقای خليل ملکی که از رهبران حزب توده و جزو پنجاه و سه نفر توقيف شده در عصر رضاشاه بود، تقريباْ رئيس ملکی های سلطان آباد است. آقای حاج محمودآقا ملکی رئيس شعبه طهران بود.

از اين خانواده، ميرزامحمدعلی ملک التجار فرزند حاج ميرزالطفعلی ملک التجار از مردان موجه تبريز بود. دو سال پيش وفات يافت. حاج ميرزاعلی اصغر آقاملک مجتهد  فاضل و زاهد بود. در نجف اقامت داشت. سال پيش درگذشت. آقای حاج ميرزاحبيب الله آقا از شاگردان آخوند خراسانی فعلا در مشهد مقدس اقامت دارد. مرحوم حاج ميرزاجواد آقاملک در قم مقيم بود. در زهد و اخلاقيات ضرب المثل بود. تقريبا دوازده سال پيش درگذشته است. آقای علی اکبر ملکی نصرت الملک فرزند حاج مختارخان ملک (شهاب الدوله) مدتی حاکم زنجان بوده، فعلا از تبريز در مجلس پانزدهم وکيل است. آقای دکتر ابوالحسن ملکی فرزند حاج محمود آقا ملکی در آلمان تحصيل نموده در مجلس پانزدهم وکيل مراغه است. اجداد خانواده ملکی از شمال افغانستان به آذربايجان آمده اند.

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 256

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست