ملکی ، دکتر مسعود

 

ملکی ، دکتر مسعود : فرزند حاج محمودآقا صراف تبريزی در سال 1288 در تبريز تولد يافت. پدرش از صراف های معتبر تبريز و تهران بود که بيشتر عمر خود را در تهران سپری ساخت و پس از مرگ ثروت قابل ملاحظه ای برای فرزندان خود گذاشت. حاج محمودآقا در تربيت فرزندان خود هيچ کوتاهی نکرد و چهار پسر خود را به اروپا فرستاد و سه تن از آنان درجه دکترا دريافت داشتند. مسعود ملکی در فرانسه تحصيل حقوق و اقتصاد کرد. پس از مراجعت به ايران با وجودی که نياز مالی نداشت وارد خدمات دولتی شد، چندی در سازمان برنامه از مديران بود. در اواخر 1332 در کابينه زاهدی به وزارت کار معرفی شد و تا فروردين 1334 در آن سمت قرار داشت. ملکی در دوران وزارت خود برای اينکه به ثروت خانوادگی بيفزايد از قدرت خود استفاده کرد و چند کارخانه خريداری نمود. کارخانه بافندگی و ريسندگی ريسباف اصفهان و کارخانه کبريت زنجان را به تصرف درآورد و برای صدور ميگوی جنوب به خارج شرکتی به همان نام ترتيب داد و سرمايه گذاری سنگينی کرد. چند فروند کشتی خريد و مشغول کارخانه داری و تجارت شد با وجودی که از علم اقتصاد بهره کافی برده بود خيلی زود ورشکست شدو نه تنها کارخانه ها از دست او خارج شدند بلکه آنچه توارثا به او و ساير اقوامش رسيده بود آتش گرفته و دود شدند. ملکی در مقابل بدهی های سنگين نتوانست تاب مقاومت بياورد و آنچه داشت حتی ثروت برادران و خواهر خود را داد ولی جای خالی زياد بود. به هر دری متوسل شد مشکل او را حل نکردند و آنهايی که از قبال او به همه چيز رسيده بودند پشت به او کردند. سرانجام بهترين راه را در رفتن به زندان ديد. مدتی در بازداشتگاه دادگستری مقيم بود تا آزادش کردند، ولی ديگر آن حوصله و شور سابق را نداشت و کاری از پيش نبرد و به اروپا عزيمت نمود و در ژنو اقامت گزيد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1539

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست