حاج سيد حاجی آقاميلانی

 

حاج سيد حاجی آقاميلانی – از علمای محترم و موجه تبريز، اصلاْ از ميلان از محال تبريز بود. در محله اميرخيز سکونت داشت. وی در بدو امر مثل ساير علما از مشروطيت طرفداری کرد، ولی مانند ساير علما بعداْ خود را کنار نکشيد همچنان در تبريز ماند و سعی ها در اصلاح روايط پادشاه و رعيت نمود. مرحوم حاج سيدحاجی آقا ميلانی از علمای روشنفکر عصر خود بود. در ادبيات فارسی و عربی دست داشته و کثيرالاولاد بوده است. گويا وی در افتادن سيدحسن تقی زاده در راه تجدد بی مدخل نبوده است.

آقاسيد ابراهيم ميلانی فرزند آن مرحوم از علمای فاضل و موجه تبريز است. در ادبيات و عربيات نيز اطلاعات فراوان دارد. وی بعد از وفات والد خود به تبريز آمده برجای پدر نشسته مدرسه حاج صفرعلی را که از مدارس دينيه يبريز است تعمير نموده در تربيت و تعليم و اداره امور طلاب آن مدرسه و ساير مدارس دينی (طالبيه و صادقيه) جديت وافی می کند. آقاسيد اراهيم آقا مدت ها در قم و نجف تحصيل نموده است و صاحب محراب و منبر است.

آقای نقی ميلانی فرزند ديگر آن مرحوم در 1332 متولد شد. دانشکده ادبيات طهران را تمام کرده است. وی در فارسی و ترکی شعر می گويد. در اين فن مقامی دارد. يک جزوه از آثار او منتشر شده و آقای حسينقلی کاتبی از جوانان فاضل تبريز به آن مقدمه نوشته است و آن حاوی اشعار نغز و دلکش است. خود کاتبی مدير روزنامه فرياد 1است و شعر نيز می گويد و نثر خوب می نويسد و تأليفات دارد2. ميلانی در ترکی نيز شعر گفته است. در دوره پيشه وری در کنگره ادبی که توسط انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی تشکيل شده بود شرکت نمود. چون در آن کنگره از اشعار فارسی خود خواند و شعر ترکی نخواند، پيشه وری از او دلتنگ شد. وی در تبريز نتوانست بماند، به طهران عزيمت نمود. فعلاْ در طهران به معلمی مشغول است.

آقای سيدهادی آقاميلانی برادرزاده حاج سيدحاجی آقا فرزند مرحوم آقاسيد جعفر ميلانی و نوه دختری مرحوم آقاشيخ حسن ممقانی از علمای فاضل و مبرز عتبات است. در آنجا به تدريس اشتغال دارد و مورد توجه مردم ايران و عراق است.

يادداشت :

1 – روزنامه فرياد کاتبی به غير از روزنامه ايست به همين نام که در سال 1304 شمسی به مديريت حاج کاظم دادگران منتشر می شد. فرياد دادگران ابتدا هفتگی بود ولی بعد يوميه شد.

2 – فوت 1369 شمسی تهران.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 262

انتشارات زرين

 

 

برگشت به ليست