معين الرعايا

 

(خانواده صادقي)

مرحوم حاج ميرزاعبدالله معين الرعايا، فرزند ميرزامحمد صادق مشيرالتجار قبل از مشروطيت تجارت می کرد و پس از نهضت مشروطيت به عضويت انجمن ايالتی آذربايجان انتخاب گرديد. در ايام محاصره کار نان تبريز به وی و حاج مهدی کوزه کنانی مراجعه شد. در جريان بلواخانه و تجارتخانه اش غارت گرديد. بالاخره در دوره دوم مجلس به وکالت انتخاب گشت.

حاج معين ارعايا پس از سقوط حکومت شجاع الدوله به تبريز مراجعت نمود. مدتی در تبريز بود و به امور جمهور مداخله می کرد. در دوره هفتم و دهم تقينيه وکيل مجلس شد. در 1315 در هفتاد سالگی وفات يافت. وی داماد حاج سيدحسن عدل الملک و مردی نيک نفس و نوع دوست بود.

فرزند ارشد آن مرحوم آقای عبدالحسين صادقي(امير منتخب) است که از اعضای قديمی معارف و از خادمين علم و معرفت است. وی مدتها رئيس معارف خوزستان، خراسان و گيلان بوده و در هر جا بوده با کمال دلسوزی خدمت نموده است. از آذر 1325 به بعد رئيس معارف آذربايجان است. در اين مدت زحمت ها کشيد تا معارف آذربايجان را سر و صورتی داد. در ابقای دارالفنون تبريز مساعی او مؤثر افتاده است. از مأمورين لايق و محبوب دولت در آذربايجان است و به امر معارف شخصاْ ذوق و علاقه دارد.

آقای ابوالحسن صادقی فرزند ديگر آن مرحوم از صاحب منصبان عاليرتبه بانک ملی ايران بود. مدتی مدير کل وزارت ماليه بود تا در دوره چهاردهم به وکالت مجلس از تبريز انتخاب شد. در آن دوره وی طرفدار سياست حسن تفاهم با دولت شوروی بود. پس از خاتمه مجلس، با قوام السلطنه در تشکيل حزب دموکرات ايران همکاری نمود و با تأسيس آن حزب آزاديخواهی را از انحصار حزب توده ايران و دمکرات آذربايجان بيرون آورد.

وی در عهد قوام السلطنه مدتی متصدی وزارت اقتصاد بود و قوام السلطنه جز با مشاوره او در معضلات امور اقدام نمی کرد. در دوره پانزدهم از طرف حزب دمکرات ايران به وکالت از طهران انتخاب شد و فعلا از سران فراکسيون دمکرات ايران است. مردی خوش قيافه و مؤدب و مهربان است. مراجعات آذربايجانی ها را از جان و دل انجام می د هد. در امور اقتصادی اطلاع دارد.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 325

انتشارات زرين

 

برگشت به ليست