مجير مولوي، دکتر حبيب

 

مجير مولوي، دکتر حبيب: فرزند عبدالحسين مجيرالملک، در 1292 در تبريز متولد شد . تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در تبريز به انجام رسانيد و در 1310 وارد دانشکده پزشکی تهران و درجه دکترای پزشکی گرفت و متخصص جراحی عمومی شد. چندی در شير و خورشيد اشتغال داشت. در 1327 با سمت دانشياری وارد دانشکده پزشکی تبريز شد و بعد استاد گرديد. چندين معاونت دانشکده پزشکی را برعهده گرفت و زمانی رئيس دانشگاه تبريز شد. دکتر مولوی در 1353 از مؤسسين حزب رستاخيز در آذربايجان بود و در انتخابات دوره هفتم سنا، کانديدای سناتوری شد و سرانجام به سناتوری شد و سرانجام به سنا راه يافت. دو سالی در مجلس سنا باقی ماند تا مجددا با سمت رياست دانشگاه به تبريز بازگشت.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1365

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست