مجتهدی ، دکتر يوسف

 

مجتهدی ، دکتر يوسف : متولد 1284ش در تبريز است. پدر وی حاج ميرزا مسعود از روحانيون و مالکين بزرگ تبريز بود. او پس از واقعه خيابانی و قيام لاهوتی برای مردم آذربايجان عفو عمومی گرفت و در بين مردم تبريز فوق العاده محترم و معزز بود. يوسف مجتهدی تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در ايران به پايان رسانيد و برای ادامه تحصيل به اروپا رفت و از دانشگاه  لوزان سويس درجه دکترای پزشکی دريافت کرد و پس از بازگشت در تبريز به مداوای بيماران پرداخت. وی در دوره چهاردهم از تبريز کانديدای وکالت مجلس شد و با وجود مخالفتهای شديدی که از طرف عده ای می شد مع الوصف به وکالت انتخاب گرديد. پس از ورود به مجلس در مقام منازعه و مبارزه با حزب توده درآمد و در اثر اعتراضات و نطقهای طولانی او چند اعتبارنامه از جمله اعتبارنامه سيد جعفر پيشه وری در مجلس رد شد. وی در دوره پانزدهم هم به وکالت رسيد، معذالک که عضو حزب دموکرات ايران و منتخب احمد قوام بود با اعتبارنامه حسن ارسنجانی مدير روزنامه داريا و مليجک قوام السلطنه مخالفت کرد و او را متهم به همکاری با پيشه وری نمود. در اثر پافشاری و ارائه مدارک مجلس اعتبارنامه او را رد کرد در حالی که شخصی چون ملک الشعرای بهار که به آزاديخواهی مشهور خاص و عام بود و مبارزاتش با ديکتاتوری را همه می دانستند از ارسنجانی دفاع کرد ولی مدافعات او مؤثر نشد و دکتر مجتهدی توانست اکثريت مجلس را با خود هم آهنگ نمايد و مليجک قوام السلطنه را به مجلس راه ندهد. در دوره شانزدهم نيز وکيل شد ولی آن شور و هيجان سابق را نداشت. آخرين بار وکالت او در دوره بيستم بود که پس از آن ديگر به صحنه سياست قدم نگذاشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1358

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست