حاج ميرزا حسن مجتهد تبريزی

 

حاج ميرزا حسن مجتهد تبريزی پسر حاج ميرزا باقر مجتهد پسر ميرزا احمد مجتهد و برادرزاده حاج ميرزا جواد آقای مجتهد بوده از علما و روحانيون و متمولين طراز اول آذربايجان و در دوره حيات خود ابتدا از مشروطه خواهان و بعد از مستبدين بوده است. در سال 1315ه.ق كه محمدعلی ميرزا وليعهد و حسنعلی خان گروسی اميرنظام پيشكار آذربايجان بود غله در آذربايجان كمياب و عمل تهيه نان برای مردم دچار اشكال زياد شده بود. وليعهد در جواب تلگراف شاه ميگويد : حاجی ميرزا حسن آقا كه عرض كرده است مردم از گرسنگی می ميرند زياده از هزار خروار غله انبار كرده است و از دادن پنجاه خروار مضايقه می كند.م.ق.(مخبرالسلطنه) راجع به قحطی و گرانی نان در تبريز در صفحه 135 كتاب خاطرات و خطرات تأليف خود می نويسد :

در سنه 1315 من در تبريز بودم همين اوضاع بود نمونه نانی آوردند كه نان نبوده سهل است ندانستيم چيست دو روز ماند و خشك نشد. در سال 1326ه.ق كه قنسول روس در تبريز انجمنی بنام انجمن اسلامی بدستياری ميرهاشم و حاج ميرزاحسن مجتهد تشكيل داد حاج ميرزا حسن رئيس و ميرهاشم مدير انجمن شد اقدامات انجمن مزبور اصولا برعليه اساس مشروطيت بود و از طرف دولت روسيه كاملا تقويت می شد. م.ق.هدايت در صفحه 231 كتاب خاطرات و خطرات راجع به اوضاع شهر تبريز پس از توپ بستن مجلس می نويسد : شهر تبريز صورتا به دست انجمن اسلامی و معنا تحت اقتدار قنسول روس است. حاج حسن آقا مجتهد در ماه جمادی الثانی 1338 ه.ق در تبريز درگذشت. نامبرده از شاگردان حاج سيد حسين كوه كمری و حاج ميرزا حسن شيرازی بوده است.

 

 

 

 

- حاج ميرزا احمد مجتهد جد اعلای خانواده مجتهديهای تبريز است.

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد اول ص . 343

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 

 

برگشت به ليست