مشيرالسلطنه

 

ميرزااحمدخان آذربايجانی مشيرالسلطنه از رجال دوره مظفرالدين شاه و محمدعلی شاه بود. وی در 29 رجب 1325 از طرف محمدعلی شاه رئيس الوزرا شد، ولی به واسطه عدم مقبوليت در مجلس کابينه اش ديری نکشيد که ساقط شد. مشيرالسلطنه سه بار در عهد محمدعلی شاه رئيس الوزرا شده و کابينه تشکيل داده است. يکی از آن کابينه ها در هنگام بمباران مجلس روی کار بود.

مشيرالسلطنه قبل از مشروطيت حاکم ولايت مهم و وزير می شد. شاهزاده عباس ميرزا ملک آرا در تاريخ حيات خود از او به خوبی ياد نکرده است.

هنگامی که روس ها به ايران اولتيماتوم دادند و اخراج شوستر را خواستار شدند، آزاديخواهان و وطن پرستان از خود عکس العمل نشان داده علاءالدوله را کشته به طرف او و برادرش تير انداختند. او زخمی شد و برادرش درگذشت.

وی از رجال مستبد و طرفدار پيشرفت سياست روس بود. اهميت او اين است که به رياست وزرا رسيده است. بيش از اين از شرح حال او برما معلوم نشد.

بعد از خلع محمد علی شاه، در عفو عمومی که داده شد، او از استثناها بود.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 244

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست