حسين نخجواني

 ([1265]- 5 اسفند 1352ش)

مرحوم حسين نخجوانی از برجسته گان خاندان مشهور تبريز و برادر مرحوم محمد نخجوانی روز 5 اسفند 1352 در زادبوم خود در 87 سالگی درگذشت. آن مرحوم روزگار را به تجارت می گذرانيد ولی در راه علم و تحقيق قدمهای مفيد برداشت. سلسله مقالات او که به نام چهل مقاله نشر شده يکی از مأخذ معتبر درباره تاريخ آذربايجان و فرهنگ ايران است. اثر ديگرش به نام موادالتواريخ در نوع خود قابل استفاده است. آن مرحوم توقيعات کسری را نيز به طبع رسانيده بود.

خدمت مهمش جمع آوری کتابخانه ای بود در حدود 2400 جلد که پانصد جلدش نسخه خطی بو د و اغلب باارزش و از اصول و نوادر. اين کتابخانه را با همت بلند به کتابخانه ملی تبريز بخشيد تا در کنار کتابخانه برادرش (محمد نخجواني) که چند سال پيش به همان کتابخانه اعطا شده بود، نگاه داری شود. خدايش رحمت کند که از سرآمدان اخيار در روزگار ما بود.1

1 – راهنمای کتاب سال 17، شماره1 – 3 (فروردين – خرداد 1353)،صص201 – 202

                                  

برگرفته از کتاب: نادره کاران

(سوکنامه ناموران فرهنگی و ادبی)

ايرج افشار

به کوشش محمود نيکويه

چاپ اول 1383  ص:  311

نشر قطره

برگشت به ليست