حاج ميرزا علی اكبر صدقيانی

 

آقای حاج ميرزا علی اكبر صدقيانی از مبرزين تجار و از معمرينآنهاست. چندسال در اسلامبول اقامت داشته. از مؤسسين كارخانه چرمسازی خسروی تبريز است كه به اقتصاديات ايران و آذربايجان كمك كرده است.

وی غالبا به رياست اطاق تجارت انتخاب می شود و به جهت احترام و نفوذی كه دارد دعاوی بين تجار را با كدخدامنشی حل می نمايد. اگر وی نتواند حل كند، دعوی به عدليه رجوع می شود. چون ريش سفيد حقيقی تجار است حاجات مردم مخصوصا صنف تجار را پيش اوليای حكومت انجام می دهد. حاج ميرزاعلی اكبر كارخانه فرشبافی تاسيس كرده بود كه شهرت بزرگ داشت، حتی شاه سابق قسمتی از فرشهای قصور خود را به آن كارخانه سفارش داده بود.

در هر حال وی از تجاری است كه دارای اطلاعات در امر تجارت و اقتصاد است و مردی قابل ملاحظه است. در زمان پيشه وری تبريز را ترك نكرد. باتمام مشكلات ساخت، به اين و آن ضامن شد و گره های مردم را گشود.

حاجی كريم آقا صديقيانی عموزاده او از تجار معتبر بود. طبع شعر داشت و نوادری از او حكايت شده است. اولاد او در امور تجارت وارد هستند. صدقيان از قراء بين تبريز و سلماس است.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 190

انتشارات زرين

 

 

 

 

برگشت به ليست