صادقی ، عبدالله

 

صادقی ، عبدالله :ميرزا عبداللله صادقی از تجار و مالکين عمده آذربايجان، فرزند حاج محمد صادق از مالکين بزرگ تبريز ، در 1249 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی در حجره پدرش تدريجا به کارهای تجاری پرداخت و پس از مدت کوتاهی مستقلا  وارد دادوستدهای تجاری شد و تدريجا در شهر تبريز به شهرت رسيد. حاج ميرزاعبدالله ، تاجری روشنفکر و خوش قول و با صداقت بود و چون افکار روشنفکری داشت ، با مشروطه خواهان حشر و نشر می نمود و عنداللزوم از کمک های مالی خودداری نمی کرد،مورد توجه مردم قرار گرفته ، بعد از استبداد صغير از طرف مردم تبريز به وکالت دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب گرديد و علاوه بر عضويت مجلس ، شعبه ای از تجارتخانه خود را نيز در تهران داير کرد . صادقی پس از اختتام دوره دوم مجلس به تبريز بازگشت و ملکداری و تجارت را دنبال نمود و سودای وکالت را از خود دور ساخت ولی در دوره هفتم مجددا رأی قاطع مردم تبريز او را وکيل نمود. در دوره دهم نيز همچنان به وکالت رسيد و در دوره های بعد به علت کهولت وارد مجلس نشد. وی بازرگانی آگاه و متجدد بود در ايام فرزندان خود را برای کسب دانش به اروپا فرستاد. بعد از شهريور 1320 در تبريز درگذشت .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  911

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست