شفيع خان ساعدالملک

 

شفيع خان ساعدالملک – فرزند خان مؤتمن (از سادات طباطبائی وهابيه از اعيان تبريز و داماد ميرزاتقی خان اميرکبير ) بود. اميرکبير دو دختر داشت: يکی ام الخاقان مادر محمدعلی شاه بود، ديگری اميرزاده خانم عيال خان مؤتمن بود. ميرزاشفيع خان که از عيال ديگر خان مؤتمن بود در استعداد نسبت به برادرانش که از اميرزاده خانم بودند برتری داشت، ولی خان مؤتمن در ظاهر برای خاطر دختر اميرکبير از او تعريف نمی کرد، ولی در خفا از تشويق پسر خودداری نمی کرد.

ميرزاشفيع خان پس از وفات پدر به رياست خانواده رسيد و استعداد او برادران را تحت الشعاع قرار داد. وی به مقام بيگلربيگی تبريز نايل آمد، از نزديکان صميمی محمدعلی شاه که آن وقت وليعهد بود شد و از اعيان درجه اول تبريز به شمار رفت.

پس از فوت مظفرالدين شاه با محمدعلی شاه به طهران زفت. چون آن طور که انتظار داشت محمدعلی شاه پس از جلوس با وی رفتار نکرد و به او منصب و مقام وزارت نداد، تقريباْ از شاه قهر کرد و به قم رفت و کمی آنجا ماند و درگذشت.

ساعدالملک مالک باغ دمشقيه در تبريز بود. فرزندان او سردار مفخم و سردار ساعد آنجا محافلی شاهانه می آراستند. شبها آن باغ را چنان چراغان می کردند که باغ از روشنی دعوی روز می کرد. محمدعلی شاه گاهی تقاضا می کرد که در آن محافل شرکت جويد.

آقای حاج ميرزاعنايت الله آقافقهی فرزند آن مرحوم فعلاْ رياست خانواده ساعدالملک را دارد. وی از اشراف سادات تبريز و مردی سخی و بخشنده است. برای احقاق حق خود استقامت می ورزد. حاضر نيست از کسی زور بشنود. در ايام پيشه وری به علت دولتخواهی گرفتار مشقات و زحمات شد.

مرحوم عبدالحسين خان شاهمير (ملقب به سردار مفخم) پسر ديگر آن مرحوم در نظام صاحب منصب ارشد بود، در عهد طهماسبی رياست بلديه تبريز را به عهده داشت. در ايجاد خيابان پهلوی (بزرگترين خيابان تبريز) زحمت کشيده است. در حدود 1315 وفات يافت.

آقای مهندس اسدالله فقهی فرزند حاج ميرزاعنايت آقا از مأمورين فلاحت و اعضای فعال حزب اراده ملی است. جوانی دولتخواه و وطن پرست است. برادر ساعدالملک ميرزايوسف خان مؤتمن نظام در عصر خود از اعيان تبريز بود. اولاد او همه از اعيان تبريزند. عده ای از آنها نام خانوادگی خود را اميرکبيري، عده ای مؤتمنی انتخاب کرده اند.


برگشت به ليست