شيخ محمدعلی صفوت

 

 

شيخ محمدعلی صفوت فرزند شيخ محمدحسن واعظ تبريزی كه در سال 1298قمری در تبريز تولد يافت. مدتی اهل منبر بود و رشته پدر را شغل خود قرار داد. چندی بعد از آن كار دست كشيد و وارد خدمت وزارت فرهنگ شد و مشاغل گوناگونی را طی كرد و بيشتر خدمات فرهنگيش در آذربايجان بوده و مرد فاضلی بود.

نامبرده مدتی كفيل معارف آذربايجان ? رئيس معارف اردييل ? رئيس دارالمعلمين تبريز و مدتی نيز رياست تحقيق اوقاف تبريز را عهده دار بود. ابتداء عمامه داشت و سپس كلاهی شد و بعد كه به قم مهاجرت كرد و در آنجا مقيم گرديد دوباره كلاه را برداشته عمامه برسر گذاشت و در سال 1335 خورشيدی در سن 79 سالگی در قم درگذشت و در همانجا بخاك سپرده شد. از وی تأليفاتی باقيمانده كه بيشتر آنها چاپ شده و انتشار يافته است.

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد ششم ص.? 243

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 

 

برگشت به ليست