سيد غلامرضا صفی نيا

 

سيد غلامرضا صفی نيا -  فرزند مرحوم سيد ابراهيم خان اعزازالسلطان است. در سال 1279 شمسی در تبريز متولد شده است. مرحوم اعزازالسلطان از اعيان تبريز و از درباريان عاليمقام محمدعلی شاه و سلطان احمدشاه بود. نسبت او به شيخ صفی الدين اردبيلی می رسيد، به همين مناسبت خانواده او كلمه صفی نيا را برای خود نام خانوادگی انتخاب كرده اند.

وی در هفت سالگی با پدر خود به طهران آمده، پس از اتمام تحصيلات ابتدايی و متوسطه وارد مدرسه حقوق شده به اخذ ديپلم ليسانس موفق گرديده و خدمت خود را در سال 1298 شمسی در وزارت ماليه شروع كرده، در تشكيلات داور به اصرار او به خدمت قضايی دعوت شده است. مدارج قضايی را به تدريج پيموده، مدتی رييس اداره تهيه قوانين عدليه بوده، از سال 1322 به اين طرف به عنوان مستشار ديوان عالی تميز مشغول است.

صفی نيا در دوره چهاردهم و پانزدهم از طرف عده ای كانديد وكالت مجلس بود. اگرچه اكثريت لازم را برای نمايندگی احراز نكرد، ولی كثرت آرا او ثابت نمود كه وی در تبريز وجهه زياد دارد و مورد توجه جوانان روشنفكر است. وی با اينكه وكيل نيست عملا كار وكلا را می كند. حوايج مراجعه كنندگان را با خوشرويی انجام می دهد. آذربايجانيها وقتی كه گرفتار مشكلی می شوند روی به سوی او می آورند و از وی حل مشكل خود را می خواهند. مثل اين است كه وی فقط برای انجام حاجات مردم آذربايجان خود را وقف كرده است.خصوصيت او اينكه خدمت می كند، منت نمی گذارد.

ذيل:

آقای سيد رضا صفی نيا فرزند مرحوم سيد حسن آقا، عموزاده سيد غلامرضا صفی نيا مدتها در كارگزاری تبريز و ارومی خدمت نموده در خارج ايران متصدی كارهای سياسی بوده، فعلا رييس اداره اطلاعات وزارت خارجه است و مؤلف كتابی است درباره استقلال گمركی ايران. آن از كتب مفيد است. مؤلف با تاليف آن وسعت اطلاع خود را در امور اقتصادی و تاريخ نشان داده است.

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 196

انتشارات زرين

 

 

 

برگشت به ليست