صاحبقلم ، دکتر تقی

 

صاحبقلم ، دکتر تقي: فرزند دبيرالممالک، متولد 1129 ش در تبريز است. پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد مدرسه عالی داروسازی شد و دوران چهار ساله مدرسه مزبور را به اتمام رسانيد. درجه دکترای داروسازی دريافت کرد . چون درآن ايام سرمايه ای که بتواند داروخانه ای تأسيس کند در اختيار نداشت،ناچار به کارمندی دولت درآمد و در وزارت کشور استخدام شد . تدريجا در آن وزارتخانه ترقی کرد ، رئيس اداره و مدير کل شد. چندی فرمانداری های درجه اول چون اصفهان و شيراز به او محول گرديد. سرانجام به استانداری در رضائيه منصوب شد . بعد به استانداری کرمانشاه رفت و چند سالی هم در آنجا مشغول بود. در دوره بيستم از طرف مردم رضائيه به مجلس رفت. در ادوار بيست و يکم و بيست و دوم هم وکالت مجلس داشت . در ادوار بعدی چون ميل داشت داماد وی دارای چنين مقامی باشد ، به نفع او کنار رفت . صاحبقلم مردی باصفا ، ساده دل و زرنگ بود.

صاحبقلم در وزارت کشور به نيکنامی و سادگی اشتهار داشت. تمام هم خود را برای حفظ خويش به کار می برد و کاملا مورد حمايت رجال آذربايجان بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 905

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست