سيف ، عبدالله

 

سيف ، عبدالله : متولد   1264 شمسی از اهالی آذربايجان و فرزند سيف الاطباء تبريزی است. تحصيلات خود را در تبريز و مدرسه آمريکائی تهران انجام داد و در سال 1293 با سمت مترجم وارد تشکيلات شهربانی شد. در طول خدمت در شهربانی مشاغل مهمی را احراز نمود. مدت ها رئيس شهربانی قزوين، رشت و تبريز بود. در زمان مختاري، رئيس اداره پليس سياسی بود تا به معاونت شهربانی کل رسيد. در سال 1323 با احراز رتبه سرتيپي، به رياست شهربانی منصوب شد و بيش از شش ماه در آن سمت نبود. مدتی نيز رابط وزارت کشور و ژاندارمری بود. سرپاس سيف در کنفرانس پليس آمريکا به عنوان نماينده ايران شرکت داشت و به زبان های فرانسه و انگليسی و عربی آشنا بود و در ادبيات فارسی نيز بصيرت داشت. تأليفاتی در زمان حيات انجام داد که به طبع نرسيد. وفات او در مرداد ماه 1326 در لندن اتفاق افتاد. از وی به نيکنامی ياد می شود و به هيچ وجه پرونده ساز نبود و به همان حقوق ماهانه قناعت می کرد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 849

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست