شيخ الاسلام زاده ، دکتر شجاع الدين

 

شيخ الاسلام زاده ، دکتر شجاع الدين : فرزند سيدحسين شيخ الاسلام زاده وکيل مبرز دادگستری و رئيس کانون وکلای آذربايجان، در سال 1310 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و وارد دانشکده پزشکی تهران شد و در 1336 دکترای خود را دريافت کرد و برای ادامه تحصيل به آمريکا عزيمت نمود و در دانشگاههای پنسيلوانيا و اوهايو دوره تخصصی ارتوپدی را با درجه ممتاز گذرانيد و چندی در بيمارستان های آمريکا کارآموزی نمود و به ايران بازگشت و يکی از مؤسسين بيمارستان مدرن و مجهز پارس شد. اولين شغل دولتی او بنيانگذاری و مديريت عامل انجمن توان بخشی بود که خدمات برجسته ای در اين سمت انجام داد.

در سال 1353 اميرعباس هويدا در کابينه خود تغييرات تزه ای داد و سه وزارتخانه جديد تأسيس نمود. يکی از آن سه وزارتخانه، وزارت رفاه اجتماعی بود و دکتر شجاع الدين شيخ الاسلام زاده را در رأس آن قرار داد. هسته مرکزی اين وزارتخانه، سازمان بيمه اجتماعی کارگران و بانک رفاه کارگران بود. در بهمن ماه 1354 امير عباس هويدا در ترکيب کابينه خود تغييراتی داد. وزارتخانه های رفاه اجتماعی و بهداری درهم ادغام شد و نام وزارت بهداری گرفت و شجاع الدين شيخ الاسلام زاده در رأس آن قرار گرفت.

در مردادماه 1356 اميرعباس هويدا پس از دوازده سال و نيم نخست وزيري، مستعفی و بجای وی جمشيد آموزگار نخست وزير شد و کابينه خود را روز 16 مردادماه به شاه و مجلس معرفی کرد. در آن کابينه، دکتر شيخ الاسلام زاده وزير بهداری و بهزيستی شد و در تمام مدت نخست وزيری آموزگار که يک سال بطول انجاميد، در کابينه عضويت داشت.

در شهريورماه 1357 مهندس جعفر شريف امامی نخست وزير شد و دست به يک سلسله کارهای سطحی و عوام فريبانه زد ، از جمله دستور داد حکومت نظامی عده ای از مديران و دولتمردان و بازرگانان را توقيف کند و در نتيجه عده ای از جمله دکتر شيخ الاسلام زاده طبق ماده پنج حکومت نظامی بازداشت شدند و به زندان کميته مشترک انتقال يافت و تا 15 آبان ماه 1357 در آن زندان بسر می برد. در آن ايام عده ديگری از بلند پايگان از جمله اميرعباس هويدا و ارتشبد نصيری و عبدالعظيم وليان بازداشت شدند و به زندان جمشيدآباد انتقال يافتند و زندانيان کميته مشترک هم به آنها ملحق شدند. روز 22 بهمن ماه 1357 در زندانها باز شد و عده ای از آنها توسط مردم بازداشت شدند از جمله دکتر شيخ الاسلام زاده بود. شيخ الاسلام زاده مدتی در زندان اوين بازداشت بود، سپس محاکمه شد و پس از آن مورد عفو قرار گرفت.

شيخ الاسلام زاده پزشکی حاذق و جراحی متبحر است و هم اکنون از سهامداران بيمارستان پارس می باشد. وی هنگامی که در دانشکده پزشکی تهران مشغول تحصيل بود، از دانشجويان فعال عليه رژيم پهلوی بود و اعتصابات و جنجالهای دانشجويان را رهبری می کرد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  899

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست