ميرزا احمد سهيلی

 

ميرزا احمد متخلص به سهيلی از شعراء قرن چهاردهم هجری است . در سال 1321 مجموعه ای مشتمل بر مثنوی شاه و درويش هلالی و جسم و گل اهلی و بعضی از رباعيات و غزليات متفرقه و برخی از اشعار خود را در تبريز چاپ کرده است. روسها در سال 1330 در روز عاشورا نامبرده را به هفت نفر ديگر از آزاديخواهان و وطن پرستان در تبريز بدار آويختند.

 

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد اول ص .? 85

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 

 

برگشت به ليست