کريم طاهرزاده بهزاد

 ( 1265 – مرداد 1342 ش)

کريم طاهرزاده بهزاد، مهندس و معمار و هنرشناس معروف ايرانی در آخر مرداد ماه 1342 در تهران به سن هفتاد و پنج سالگی وفات يافت. وی برادر ميرزا حسين خان مزين السلطان و خود نيز از علاقه مندان به هنر ايران بود و مخصوصاْ به هنر معماری علاقه ای مخصوص داشت. کتاب سرآمدان هنر، از تأليفات او مشتمل بر تاريخچه ای از صنايع مستظرفه در ايران است. پروفسور زاره آلمانی مقدمه ای بر آن کتاب نوشته است.

کريم طاهرزاده غير از ذوق هنر، به تاريخ مشروطيت ايران نيز علاقه داشت. خود در جوانی همراه مجاهدين تبريز برای عدالت و آزادی مبارزه کرده بود. کتابی هم در باب تاريخ انقلاب تبريز دارد که موسوم است به قيام آذربايجان و در آنجا اطلاعات سودمندی درباره مقدمات انقلاب آذربايجان و بعضی جزييات آن دارد.

طاهرزاده بهزاد به سال 1265 شمسی در تبريز در يک خانواده روحانی به دنيا آمد و در جوانی برای تحصيل به عثمانی و آلمان رفت. يک چند نيز در برلن آتليه معماری داشت. سپس به ايران بازگشت و به خدمات عمرانی پرداخت. در عمران شهر مشهد، در ساختمان آرامگاه فردوسي، و در امور ساختمانی و فنی راه آهن خدماتی انجام داد. بعضی مقالات نيز به قلم او در مجلات و روزنامه ها انتشار يافته است.1

1 – راهنمای کتاب، سال 6، شماره 8 ( آبان 1342)، ص 608.

 

برگرفته از کتاب: نادره کاران

(سوکنامه ناموران فرهنگی و ادبی)

ايرج افشار

به کوشش محمود نيکويه

چاپ اول 1383  ص:  143

نشر قطره

برگشت به ليست