ميرزا علی اكبر وقايعی

 

 

ميرزا علی اكبر وقايعی متخلص به مشكوة(در اوايل عمر هما تخلص ميكرد سپس تخلص مشكوة را برای خويشتن اختيار نمود)فرزند ميرزا داود وقايع نگار كه در سال 1289 هجری قمری زاده شد. نامبرده از ادبا، شعرا و خوشنويسان آذربايجان بوده و دارای ديوان اشعاری است كه در حدود ده هزار بيت ميباشد و تا كنون بطبع نرسيده است. مشكوة در سال 1311 خورشيدی در سن 61 سالگی در تبريز درگذشت.

 

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد ششم ص.166

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

 

برگشت به ليست