·       چگونگی  شكل گیری و تاسیس كتابخانه مركزی (ملی) تبریز

·       تاسيس اولين دبستان در ايران                                     فخرالدين رشديه

·       مدرسه محمديه تبريز و تدريس مشروطه                   رحيم رئيس نيا