گفتاری از موسيقی ما
 

 

 

 

 

 

 


¯هنرستان موسيقی تبر               يز حبيب الله نصيری فر     

 

¯موسيقی ايرانی مکتب تبريز             اصغر فردی

 

¯موسيقی آذربايجانی

 

¯موغام های آذربايجانی                   مسعود فيوضات

 

¯اقبال مکتب هنری تبريز                عليرضا ميرعلی نقی

 

¯عاشق ها و ادبيات آنها..                حسن عليزاده پروين

 

¯استاد غلا محسين خان بيگجه خانی

 

¯مصاحبه با دكتر قره باغی (استاد موسيقی و يادگار طنزپرداز مشهور تبريز)