عدل ، يوسف

 

عدل ، يوسف : معروف به ((مکرم الملک )) و ((قائم مقام )) و در 1260 در تبريز تولد يافت . پدرش حاج سيد حسين شام قاضانی معروف به عدل الملک از اعيان و فضلا و ادباع آذربايجان بود وی در جوانی وارد کار دولت شد . مدتی در کارگذاری مشهد و تبريز کار کرد ، بعد به سمت نايب الايانه آذربايجان تعيين گرديد و  به ماجرای نوبری و سميتقو خاتمه داد و امنيت نسبی در منطقه برپا ساخت . در دورانی که او بر اذربايجان حکومت می کرد ف نان و امنيت وجود داشت و از اين لحاظ مردم از او راضی بودند . همين اقدامات او باعث شد که به وی لقب قائم مقام بدهند . در سال 1300 ش به حکومت کردستان تعيين گرديد. در انجا خيلی خوب کار کرد و مردم از او راضی بودند . در دوره پهلوی کانديدای مجلس شد و ادوار پنجم و ششم و هفتم به وکالت مجلس از تبريز رسيد . در دوره پنجم از طرفداران دو آتشه سردار سپه بود و برای اننقراض قاجاريه تلاش نمود ولی عمر زيادی نکرد و در ميان ساالی وفات يافت .  او در تربيت فرزندان خود از نظر علمی توجه مخصوصی داشت . پروفسور عدل جراح و دکتر غلام رضا خان عدل فرزندان او هستند محمد ولی ميرزا فرمانفرمائيان و حبيب نفيسی دو تن از دامادهای او بودند . يوسف عدل در سال 1312 شمسی  درگذشت .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  998

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 


برگشت به ليست