> اسکندری ، اميرنصرت

 

اسکندری ، اميرنصرت

 

اسکندری ، اميرنصرت : نماينده مجلس، سناتور، از صحنه گردانان سياست، فرزند اسکندرخان فتح السلطان. موقعی که محمدعلی ميرزا وليعهد و در تبريز اقامت داشت، فتح السلطان کشيکچی باشی او بود. اميرنصرت در 1268 تولد يافت و تحصيلات مقدماتی و متعارف را در موطن خود انجام داد. وارد خدمات دولتی شد. در دوره ششم قانونگذاری از طرف مردم تبريز به مجلس راه يافت و در دوره ای نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم نيز وکيل تبريز بود. در انتخابات دوره چهاردهم که ايران در اشغال متفقين بود، بار دگر کانديدا شد و اين بار نيز به مجلس راه يافت و با اعتبارنامه سبد جعفر پيشه وری وکيل ديگر تبريز مخالفت کرد و سرانجام در اين راه موفق شد. در ادوار شانزدهم و هيجدهم و نوزدهم نيز وکيل شد و مجموعا يازده دوره وکيل مجلس شورای ملی و از متوليان و کارگردانان اساسی مجلس به شمار ميرفت. نخست وزيری بعضی از رجال آذربايجان مانند سهيلي، ساعد و حکيمی نتيجه تلاش و پيگيری او بوده است.

اسکندری در پايان دوره دوازدهم شغل اجرائی گرفت و فرمانده کل اصفهان شد. در وقايع شهريور 1320 در آن شهر بود. در مدت اقامت خود در اصفهان، دست به اصلاحاتی زد. مدتی نيز استاندار آذربايجان شد و در آن سمت نيز منشأ خدماتی گرديد. يک دوره نيز سناتور آذربايجان بود. او از مالکان درجه اول و از رجال ذی نفوذ محسوب می شد. بعد از شهريور 1320 مورد حمله دستجات مختلف قرار گرفت. در 1343 درگذشت. او بانی تشکيل کلوب آذربايجانی ها بود و در اين راه به مجاهدت ميرزاعلی آقا هيئت و شيخ اسدالله ممقانی اقدام نمود. عضويت غالب آذربايجانی ها در کابينه های بعد از شهريور 20 با رأی و صلاحديد او انجام می گرفت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست