ميرزا فضلعلی آقا

 

ميرزا فضلعلی آقا پسر حاج ميرزا عبدالريم ملاباشی پسر ميرزا ابوالقاسم ايروانی الاصل پسر ميرزا محمد كلانتر از ساكنين تبريز و از علماء و فضلاء و ادبای آن شهر بوده و در سنه 1278 هجری قمری در تبريز متولد و در سال 1334ه.ق بواسطه كسالت مزاج برای معالجه خود به لندن و هلند رفت و تا سال 1336ه.ق در برلن اقامت داشت و معالجاتش سودی نبخشيد و آخرالامر در سال 1337 قمری درگذشت. كتب زيادی تأليف كرده لكن تا كنون هيچيك از آنها چاپ نشده است. در دوره اول مجلس شورای ملی در سال 1324 ه.ق از طرف آذربايجان وكيل و به تهران آمد. پس از انحلال مجلس در 1326 قمری در تهران متوقف و بعدها در دادگستری مستخدم و عضو ديوان عالی كشور گرديد. نامبرده مردی دقيق و محقق و از علمای شيخيه بوده است.

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلدسوم ص .? 110

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 


برگشت به ليست