دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

دکتراسماعيل جبارزاده

 

 عضو كميسيون : برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگي : اسماعيل,جبارزاده مدرك تحصيلي : دکتري

رشته تحصيلي : علوم آزمايشگاهي

سوابق ايثارگري :

 

1 - حضور بيش از 50 ماه در جبهه هاي حق عليه باطل

 

عنوان رساله يا پايان نامه تحصيلي : نقش عفونت در تشکيل سنگهاي کليه و مجاري ادراري

سابقه كار دولتي : 

مسووليتها و سوايق شغلي :

 

 

-1   فرمانده گردان

 

 -2  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 

  -3 رئيس بيمارستان شهيد محلاتي تبريز

 

  -4  عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران

 

-5   عضو هيأت رئيسه مجلس ششم

 

-6   نماينده مردم تبريز در دوره چهارم

 

  -7 نماينده مردم تبريز در دوره پنجم

 

  - 8  نماينده مردم تبريز در دوره ششم

 

 -9 نماينده مردم تبريز در دوره هفتم

 

 

سوابق پژوهشي و علمي :

 

1 - ارائه مقاله در کنگره بين المللي ارولوژي

 

2 - ارائه مقاله در کنگره داخلي

 

http://www.ostan-as.gov.ir /برگرفته:

 

برگشت به ليست