بيوگرافی

 

نمايندگان تبريز در دوره اول مجلس شورای ملی  ( از  مهر ماه   1285  تا  تير ماه 1287)

 

طالبوف  عبدالرحيم

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

تبريزی  مير هاشم

احسن الدوله  حسن خان

مستشارالدوله  صادخان

تقی زاده   سيد حسن

اصفهانی  ميرزاآقا

ميرزا فضلعلی

حريری  محمد آقا

اشرف الدوله کلانتر  ابراهيم

هدايت الله ميرزا

شهيد تبريزی   ميرزا ابراهيم

امام جمعه خوی  يحيی

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره دوم مجلس شورای ملی ( از  مهر ماه   1285  تا  تير ماه 1287)

 

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

دهخورارقانی  رضا

اردبيلی سيد جليل

معتمدالتجار حسن

قزوينی احمد آقا

وکيلی رضا خان

مساوات محمدرضا

نجات  محمد

نوبری اسماعيل خان

حکيم الملک   ابراهيم

منتصرالسلطان  صادقخان

تربيت  محمد علی خان

معين ارعاياصادقی   عبدالله

خيابانی    شيخ محمد

هشترودی    شيخ اسماعيل

خامنه ای     سيد جواد

شيخ ابراهيم زنجانی

 

 

 

 

 

 

در مجالس سوم و چهارم تبريزنماينده ای نداشت واز طرف کل آذربايجان فقط دو نفر نماينده يکی ازطرف زنجان وديگری از ساوجابلاغ،حضور داشتند.

جهت دانستن علل آن اينجا را کليک کنيد

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره پنجم مجلس شورای ملی(ازآذر  ماه 1302 تا بهمن ماه 1304 )

 

دبير اعظم  فرج الله

وحيدالدوله  محمودخان

عدل يوسف خان

تهرانی  محمدعلی

ديبا شاهسون عبد لعلی

فيروز  محمدولی

اسکندری  سيف الله

رهنما زين العابدين

ليقوانی  لطف الله

عظيمی باقرخان

مصدق الملک  ربيع

 

 

نمايندگان تبريز در دورششم مجلس شورای ملی(ازتير ماه 1305 تامرداد ماه 1307 )

 

جوانشيری والی زاده

امين دکتررفيع

اسکندری اميرنصرت

مصدق الملک  ربيع

ديبا شاهسون عبد لعلی

ثقته الاسلامی ابولحسن

عدل يوسف خان

فيروز  محمدولی

ليقوانی  لطف الله

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره هفتم مجلس شورای ملی (از مهر ماه 1307 تاآبانماه 1309 )

 

ديبا شاهسون عبد لعلی

قزوينی  رحيم

فتوحی  موسی

گنجه ای  علينقی

فيروز  محمدولی

اسکندری اميرنصرت

مصدق الملک  ربيع

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

 

معين ارعاياصادقی   عبدالله

عدل يوسف خان

 

 

نمايندگان تبريز در دوره هشتم مجلس شورای ملی (از آذر ماه 1309 تا دی ماه 1311 )

 

تربيت  محمد علی خان

باستانی  رضاقلی

ليقوانی  عيسی

چايچی علی

اسکندری اميرنصرت

ثقته الاسلامی ابولحسن

فتوحی  موسی

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

مصدق الملک  ربيع

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره نهم مجلس شورای ملی (از اسفند ماه 1311 تا فروردين ماه 1314 )

 

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

ليقوانی  عيسی

باستانی  رضاقلی

امامی خويی  جوادخان

اسکندری اميرنصرت

فتوحی  موسی

ثقته الاسلامی ابولحسن

تربيت  محمد علی خان

مصدق الملک  ربيع

 

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره دهم مجلس شورای ملی (ازخرداد ماه 1314 تا خرداد ماه 1316 )

 

معين ارعاياصادقی   عبدالله

ليقوانی  عيسی

امين  مرتضی

رفيعی محمدتقی خان

اسکندری اميرنصرت

فتوحی  موسی

ثقته الاسلامی ابولحسن

تربيت  محمد علی خان

مصدق الملک  ربيع

فرشی تبريزی  ميرزاآقا

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره يازدهم مجلس شورای ملی (از شهريور ماه 1316 تاشهريورماه 1318 )

 

مصدق الملک  ربيع

امين  مرتضی

فرشی  غلامحسين

اصفهانی  جعفر

تربيت  محمد علی خان

ليقوانی  عيسی

رفيعی   محمدتقی خان

اسکندری اميرنصرت

ثقته الاسلامی ابولحسن

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره دوازدهم مجلس شورای ملی (ازآبان ماه 1318 تا آبانماه 1320 )

 

مصدق الملک  ربيع

فرشی  غلامحسين

اصفهانی  جعفر

اصفهانيان محمد ابراهيم

رفيعی   محمدتقی خان

ليقوانی  عيسی

چايچی علی

تربيت  محمد علی خان

 

ثقته الاسلامی ابولحسن

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره سيزدهم مجلس شورای ملی (از آبان ماه 1320 تا آذرماه 1322 )

 

چايچی علی

فرشی  غلامحسين

ساکنيان سهراب

خسروشاهی  محمد

اصفهانی  جعفر

اصفهانيان محمد ابراهيم

رفيعی   محمدتقی خان

ثقته الاسلامی ابولحسن

 

ليقوانی  عيسی

مصدق الملک  ربيع

 

 

نمايندگان تبريز در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی (ازاسفند ماه 1322 تا دی ماه 1290 )

 

 

اسکندری اميرنصرت

سرتيپ زاده  اصغر

پيشه وری  مير جعفر

ايپکچيان  فتحعلی

رحيم زاده  زين العابدين

مجتهدی  دکتر يوسف

صادقی  ابوالحسن

ثقته الاسلامی ابولحسن

پياهی  مهندس اصغر

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی (از تير ماه 1326 تا مرداد ماه 1328 )

 

اسکندری اميرنصرت

ليقوانی  ابوالقاسم

گنجه ای   جواد

خويی لر  محمدتقی

ناصری  ناصرالدين

ملکی   علی اکبر

مامقانی  شيخ اسدالله

مجتهدی  دکتر يوسف

 

 

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی (ازبهمن ماه 1328 تا بهمن 1330)

 

سرتيپ زاده  اصغر

امامی  سيداحمد

ثقته الاسلامی موسی

پناهی  حبيب الله

گنجه ای   جواد

مجتهدی عبدالحسين

صدری تبريزی  ناصر

اسکندری اميرنصرت

مجتهدی  دکتر يوسف

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره هفدهم مجلس شورای ملی (ارديبهشت ماه 1331 تا مرداد ماه 1332)

 

گنجه ای   جواد

انگجی سيدمحمدعلی

مدرس  علی اصغر

ملکی  دکتر ابوالحسن

شبستری سيدمرتضی

خلخالی  سيدجواد

بهادری  احمد

ميلانی  سيدابراهيم

 

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره هجدهم مجلس شورای ملی (ازاسفند ماه 1332 تافروردطن ماه 1335 )

 

امامی  سيداحمد

افشار  رضا

اردبيلی  مهندس بيوک

اميرابراهيمی  برزگ

بهادری  احمد

عدل  دکترغلامرضا

بينا  دکترعلی اکبر

اسکندری اميرنصرت

ثقته الاسلامی موسی

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی (ازخرداد ماه 1335 تا خردادماه 1339 )

 

ثقته الاسلامی موسی

شفيع امين  دکترمحمد

ديهيم  دکتر محمد

اسکندری اميرنصرت

اردبيلی  مهندس بيوک

عدل  دکترغلامرضا

بينا  دکترعلی اکبر

امامی  سيداحمد

بهادری  احمد

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره بيستم مجلس شورای ملی (از اسفند ماه 1339 تا اردطبهشت ماه 1340 )

 

مجتهدی  دکتر يوسف

شفيع امين  دکترمحمد

بهادری  احمد

ديهيم  دکتر محمد

افتخارهشترودی حسن

ابراهيمی دريايی  مهدی

موسی امين  محمد حسين

اردبيلی  مهندس بيوک

 

 

 

سرتيپ زاده  اصغر

 

نمايندگان تبريز در دوره بيست يکم مجلس شورای ملی (از مهر  ماه 1342 تا مهر ماه 1346 )

 

 

شفيع امين  دکترمحمد

حق شناس  احمد

جهانشاهی  ابولفتح

پزشکی   منوچهر

شکيبا  حسين

زهتاب فرد  رحيم

راثی باغمشه اصغر

عدل  دکترغلامرضا

ديهيم  دکتر محمد

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره بيست دوم مجلس شورای ملی (از مهر ماه 1346 تا بهمن ماه 1347 )

 

پزشکی   منوچهر

صدقيانی زاده  کاظم

جوادی  جعفر

پدرامی  سعيد

حق شناس  احمد

ملکی  دکتراحمد

شکيبا  حسين

ديهيم  دکتر محمد

شفيع امين  دکترمحمد

جهانشاهی  ابولفتح

عدل  دکترغلامرضا

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره بيست سوم مجلس شورای ملی (از شهريور ماه 1350 تا مرداد ماه 1354)

 

پدرامی  سعيد

خطيب تيمسارغلامعلی

صدقيانی زاده  کاظم

حق شناس  احمد

پزشکی   منوچهر

جهانشاهی  ابولفتح

عدل  دکترغلامرضا

شفيع امين  دکترمحمد

ديهيم  دکتر محمد

 

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره بيست چهارم مجلس شورای ملی(از شهريور ماه 1354 تا بهمن ماه 1357 )

 

رحيمزاده خويی مصطفی

بنی احمد  احمد

پزشکی   منوچهر

عدل  دکترغلامرضا

جوادی  سعيد

اسحاقی نژاد  محمدحسين

جوادی  جعفر

ليقوانی   فيروز

ميرزالو  حسين

 

 

 

 

 

 

استخراج شده از:نخبگان سياسی ايران جلد چهارم

چاپ اول سال 1372 ص:483

تاليف زهرا شجيعی

اسامی طالبوف (دوره اول) و ابراهيم زنجانی(دوره دوم) در کتاب فوق وجود نداشتند.

 

 

 

نمايندگان تبريز در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی سال 1383

 


 

 

نام- نام خانوادگی :   اکبر اعلمي

تعداد رای:              58555 راي

امکان ارتباط تلفن: 09121303734

 

اطلاعات بيشتر

نام- نام خانوادگی:   اسماعيل جبارزاده

تعداد رای:             59498 راي

امکان ارتباط:

 

اطلاعات بيشتر

نام- نام خانوادگی:   محمدرضا ميرتاج الديني

رای52128 تعداد رای        :   

امکان ارتباط تلفن:  09144227991   

 

اطلاعات بيشتر

نام- نام خانوادگی:    محمد حسين فرهنگي

تعداد رای:              57636  رای

امکان ارتباط تلفن:    0914130325

 

اطلاعات بيشتر

نام- نام خانوادگی:   رضا رحماني

تعداد رای:         42156 راي

امکان ارتباط تلفن:    09141158024

 

اطلاعات بيشتر

نام- نام خانوادگی:   عشرت شايق

تعداد رای:             45058 راي

امکان ارتباط تلفن: 09144152092

 

اطلاعات بيشتر