ملکی ، ابوالحسن

 

ملکی ، ابوالحسن : در 1284 تولد يافت. پدرش حاج محمودآقا صراف در تبريز و تهران شهرت زيادی داشت، مخصوصا در بازار تهران مورد اعتماد و اعتقاد همگان بود. وی علاوه بر صداقت و درستی در تربيت فرزندان خود سعی بليغ نمود و همه فرزندان خود را به اروپا فرستاد و تمام آنها درجات علمی گرفتند، از جمله ابوالحسن ملکی که فرزند ارشد او بود در آلمان پزشکی خواند و مدتها در بيمارستان های برلن به کار طبابت اشتغال داشت و وقتی به ايران آمد از اطبای معروف شد. وی در تبريز به طبابت پرداخت و در دانشکده پزشکی تبريز استاد شد. ولی سودای سياست داشت و به هر ترتيبی بود از طبابت دست کشيد و وارد سياست شد. در دوره پانزدهم از مراغه به وکالت انتخاب گرديد. در دوره هفدهم از تبريز وکيل شد و با دکتر مصدق همکاری نزديک داشت. پس از سقوط مصدق با وجودی که برادرش مسعود ملکی در هيئت دولت زاهدی عضو بود نتوانست وکيل شود. در پنجاه و پنج سالگی درگذشت و حين الفوت ثروت زيادی داشت. قسمتی از مستغلات خيابان سعدی متعلق به او بود. با اينکه ساير برادران وی به ترتيب مسعود و علی اکبر و غلامحسين درجه دکترا از عاليترين دانشگاههای اروپا داشتند ولی اين ثروت خيلی زود از بين رفت و بيشتر مستغلات او توسط برادرانش در وثيقه بانک ها قرار داشت و بانک ها مخصوصا بانک ملی همه را برای مطالبات خود ضبط کرد. در همان موقع گفته می شد چون ثروت فرزندان حاج محمودآقا صراف از ربا و بهره جمع شده است می بايستی به همين ترتيب از بين برود. دکتر ابوالحسن ملکی در سال 1336ش در تهران وفات نمود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1538

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست