صدر ثقة الاسلامی ، ابولحسن

 

صدر ثقة الاسلامی ، ابولحسن : فرزند حاج ميرزا موسی ثقة الاسلام از شخصيت های روحانی و متنفذ تبريز و برادر شهيد ميرزا علی آقا ثقة الاسلام،در 1269 در تبريز متولد شد . پس از رسيدن به سن 5 سالگی تحصيلات خود را آغاز نموده ، دوره مقدمات و سطح را پايان داد و نزد بعضی از علما به دروس خارج پرداخت و درجه اجتهاد گرفت . آنگاه برای ادامه تحصيل عازم اروپا شد و چندی در سويس و مدتی در بروکسل به تحصيل علم حقوق پرداخت و دانشنامه گرفت و به ايران بازگشت . چندی به شغل غذايی اشتغال داشت . در دوره ششم از طرف مردم تبريز به نمايندگی مجلس انتخاب شد و از دوره هفتم به بعد متواليا هشت دوره نماينده مجلس بود. در دوره چهاردهم چندين نطق عليه حزب توده و حزب دموکرات آذربايجان ايراد نمود و همچنين نسبت به مداخلات روسها در مورد ايران اعتراض نمود . مرد بسيار موجهی بود و مردم آذربايجان برای او احترام زيادی قائل بودند . در سالهای بعد از شهريور 1320 که غالب رجال  مورد حمله روزنامه های دست چپی قرار ميگرفتند ، او از اين حملات به احترام موجه بودن  در امان بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 924

نشر گفتار باهمکاری نشر علم


برگشت به ليست