شيخ ابراهيم زنجانی

 

 

شيخ ابراهيم زنجاني، پسر شيخ هادی خمسه اي، از فضلای زنجان و از آزاديخواهان و روشنفکران بوده، در دوره های اول 1324 و سوم 1333 و چهارم 1339 هجری قمری مجلس شورای ملی از زنجان و در دوره دوم 1328 ه.ق از تبريز نماينده مجلس شد. در سال 1328ق. که حاج شيخ فضل الله نوری مجتهد معروف در دادگاه انقلابی دادرسی و بعد بدار آويخته شد شيخ ابراهيم دادستان آن دادگاه بود. در سال 1329ق. که دولت روسيه اولتيماتوم معروف خود را به دولت ايران داد، شيخ ابراهيم برخلاف رای شعبه پارلمانی فرقه دموکرات که خود جزء آن بود، رای به قبول کردن اولتيماتوم داد، اين امر بمقام حزبی او خلل وارد ساخت. پس از نمايندگی دوره اول و دوم رئيس مدرسه ثروت (1329ق)، و بعد در دوره سوم 1333ق. مجددا نماينده مجلس شورای ملی گرديد و پس از انحلال دوره سوم مدتی رئيس اداره اوقاف بود. نامبرده از اعضاء جمعيت فراماسون بوده و در آذرماه 1313 خورشيدی در گذشت. شيخ ابراهيم با اينکه اهل مطالعه و مؤلف چند کتاب بود بينائی کامل داشت باين معنی که تا آخر عمش که متجاوز از هشتاد سال شد بهيچ وجه احتياج به عينک پيدا نکرد و تمام خطوط را بخوبی می خواند.

 

شرح حال رجال ايران

نگارش مهدی بامداد

جلد اول ص . 15

چاپ چهارم سال 1371

انتشارت زوٌار

 

برگشت به ليست