زهتاب فرد ، رحيم

 

زهتاب فرد ، رحيم : در 1305 در تبريز تولد يافت. مقدماتی از تحصيل را در زادگاه خود فراگرفت و به تهران آمد و به امور مطبوعاتی پرداخت و مؤسسه ای دائر نمود كه كارش توزيع كتاب بود. در 1328 امتياز روزنامه اراده آذربايجان را به نام يكی از منسوبين گرفت و خود مدير و سردبيری آن را عهده دار گرديد. در دوران روزنامه نگاری از حد اعتدال خارج نشد و شيوه محافظه كاری را حفظ كرد. اين نشريه هفته ای يكبار انتشار می يافت. زهتاب در اثر انتشار روزنامه با خيلی از مقامات و رجال آشنا شد ولی ارادت وی به آقا سيد ضياءالدين طباطبائی اظهر من الشمس بود، و سيد به او اعتقاد داشت و هر كسی كاری با سيد داشت، به او متوسل می شد. همين نزديكي، خيلی او را جلو برد و مورد توجه قرار داد. او مدت ها در حزب مردم كه بوسيله امير اسدالله علم تأسيس شده بود، عضوی فعال شد و مقدماتی برای وكالت مجلس خود فراهم ساخت. بالاخره در دوره بيت و يكم از تبريز به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره بعد هم وكيل شد. رفتار او در مجلس به طوری بود كه هيچ كس متعرض او نمی شد. انتقاداتش اصولی و مخالفتش در حد معقول مورد پسند آن روز بود.

زهتاب در ادوار اخير مجلس شورای ملی بصراحت لهجه معروف بود. هنگامی كه دولت منصور لايحه مصونيت مستشاران آمريكائی را به مجلس برد، وی در مقام مخالفت با لايحه مزبور نطق فصيح و مستدلی ايراد كرد و دولت و مجلس را از تصويب چنين لايحه ای برحذر داشت و عواقب نامطلوب آن را بيان نمود.

در سال 1339 كه فساد انتخابات دوره بيستم عالمگير شده بود، شاه روزنامه نگاران را مورد مشورت قرار داد. زهتاب سخنرانی جالبی ايراد نمود و مفاسد اين گونه انتخابات را بازگو كرد و در نتيجه در اثر استعفای نمايندگان، مجلس تشكيل نشد و انتخابات تجديد گرديد. وی مجموعا چهاردوره وكيل مجلس شورای ملی بود. روزنامه نويسی زهتاب تا سال 1353 ادامه داشت، در اين سال امتياز 70 روزنامه از جمله اراده آذربايجان لغو شد. در نيمه دوم سال 1357 مجددا روزنامه اراده آذربايجان منتشر شد ولی چند ماهی بيشتر به انتشار آن مبادرت نگرديد.

زهتاب مردی محجوب، مبادی آداب، زرنگ، بی اعتنا به مال دنيا و رفيق باز است. در حل مشكلات دوستان تا حد توانايی تلاش می كرد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  767

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 برگشت به ليست