استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

اميرفضلی ، سرلشکر اسمعيل

 

اميرفضلی ، سرلشکر اسمعيل : از افسران قزاقخانه و دوستان و نزديکان ميرپنج رضاخان بود. قبل از کودتا درجه سرتيپی داشت و فرماندهی آترياد قزاق در تبريز با او بود. بعد از کودتا در متحدالشکل شدن قشون درجه سرلشکری گرفت و به فرماندهی لشکر جديدالتأسيس آذربايجان منسوب شد. قريب يک سال در آذربايجان اقامت داشت و مدتی نيز استانداری با او بود. حمله های مکرر سمينقو به آذربايجان از يک طرف و قيام افسران و نفرات ژاندارم به فرماندهی ماژور لاهوتی موجب گرديد از آذربايجان تعويض شود و افسر تحصيلکرده و جوانی جانشين او گردد لذا فرماندهی لشکر را به سرتيپ امان الله ميرزا تحويل داد و به تهران آمد و عضو شورای عالی نظام شد. در 1307 حکمران خوزستان شد و مدتی در آنجا بود تا به رياست بازرسی مالی ارتش به جای سردار مدحت جلاير برگزيده شد. در 1315 در ترميم کابينه محمود جم به جای امير موثق نخجوان کفيل وزارت جنگ گرديد و تا آبان 1318 در آن سمت باقی ماند. پس از استعفای رضاشاه به اتفاق عده زيادی از امراء ارتش بازنشسته شد و سرانجام در 1331 درگذشت.

سرلشکر اميرفضلی هيچ گونه تحصيلات نظامی نداشت. اهل جنگ نيز نبود. صرفا دوستی او با رضاخان موجب شد در دوران بيست ساله مصدر خدماتی در ارتش بشود. اميرفضلی فوق العاده درشت و فربه و سمين بود. يکی از فرزندان او در نيروی هوايی درجه سرلشکری گرفت و در روزهای پايانی رژيم پهلوی رئيس هواپيمايی ملی شد.  

 

 

برگشت به ليست