استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

علی دهقان

 

علی دهقان: در 1285 در رضائيه متولد شد. تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در رضائيه انجام داد و برای ادامه تحصيل وارد تهران شد و به دارالمعلمين عالی رفت و در رشته رياضيات ليسانيه گرديد. خدمات اداری او از دبيری آغاز شد. چندی رياست دانشسرای مقدماتی تبريز با او بود. مدتی در تهران رياست دبيرستان قريب را تصدی می کرد. از اهم مشاغل او در فرهنگ می توان رياست فرهنگ رضائيه، رياست تعليمات متوسطه و رياست فرهنگ آذربايجان را نام برد. مدتی نيز در اروپا مأمور مطالعه در امور فرهنگی بود. در دولت منوچهر اقبال به استانداری آذربايجان شرقی تعيين گرديد و قريب چهارسال در آن سمت باقی ماند. تأليفاتی در رشته تعليم و تربيت دارد.

 

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلددوم ص.  690

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست