استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

خليل فهيمی

 

فهيمی ، خليل : معروف به فهيم الملک، در 1255 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا محمودخان نعيم السلطنه از اعضای عالی رتبه وزارت امور خارجه بود. تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در مدارس جديد انجام داد و وارد دارالفنون تهران شد و در رشته پزشکی تحصيلات خود را ادامه داد و درجه دکترا در پزشکی گرفت. در 1279 وارد وزارت امور خارجه شد و اولين سمت او مترجمی بود. بعد مديريت دارالترجمه را به او دادند. در 1288 به وزارت داخله انتقال يافت و نايب الحکومه قزوين شد. طرز رفتار و عمل او در اين مأموريت مورد توجه مردم قزوين قرار گرفت و در دوره دوم مجلس شورای ملی از قزوين وکيل شد. پس از پايان دوره دوم به وزارت خارجه بازگشت و مستشاری سفارت ايران در لندن به او واگذار گرديد. در 1290 به مقام مديرکلی وزارت خارجه رسيد و يک سال بعد خزانه دار کل و معاون وزارت ماليه شد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم  ص. 1134

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست