استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

نورالدين وحيدى غروى :

غروى در تاريخ 26/3/58 آقاى احد صدر حاج سيدجوادى وزير كشور وقت بسمت استاندارى آذربايجان شرقى منصوب شد - در زمان استاندارى او تبريز وضع آشفته اى داشت سازمانهاى دولتى و خود استاندارى در آن چنان وضعيت و ثبات و نظامى نبودند در زمان غروى تلويزيون بدست عده اى معلوم الحال كه بعدا به اعدام محكوم شدند براى مدتى كوتاه تسخير گرديد در زمان غروى براى تهيه آذوقه مردم با تركيه قرارداد بسته شد و جاده ترانزيت به حمل گوشت موادغذايى و نفت و... اختصاص يافت كمبود سوخت زمستانى در آن سال مزيد به علت شده بود و مردم در پمپ بنزين ها سر مى شكستند - انتخابات اولين دوره مجلس ‍ شوراى اسلامى در زمان استاندارى آقاى غروى برگزار شد و در تاريخ 29/7/59 استعفا كردند و استعفاى ايشان از طرف آقاى مهدوى كنى وزير كشور پذيرفته شد.

www. ostan-as.gov.ir     برگرفته از : 

 

برگشت به ليست