استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

باقر كاظمی

 

 

كاظمی ، باقر : معروف به مهذب الدوله فرزند سيد محمد معتصم الدوله، در 1271 در تهران متولد شد و از مدرسه سياسی ديپلم گرفت و وارد وزارت امور خارجه گرديد. مراحل ترقی را در آن وزارتخانه طی كرد، مدتی رئيس دفتر وزارتی و زمانی مديركل آن بود. در 1308 كه سيدحسن تقی زاده به وزارت طرق و شوارع(راه و ترابري)برگزيده شد، كاظمی را به معاونت خود تعيين كرد. تقی زاده پس از چندماه به وزارت دارائی رفت و سرپرستی وزارت طرق نيز با او بود. در غياب وزير، كاظمی به كفالت وزارتخانه رسيد و بعد وزير شد و قريب دو سال در آنجا بود تا با سمت وزيرمختار به بغداد عزيمت نمود. در شهريور 1312 كه ذكاءالملك فروغی مأمور تشكيل كابينه شد، كاظمی را به سمت وزير امورخارجه تعيين كرد، وی در كابينه جم نيز اين سمت را داشت. در 1315 با عنوان سفيركبير به تركيه رفت و بعد سفير ايران در افغانستان شد.

بعد از شهريور 1320 در دو كابينه محمدعلی فروغی وزارت گرفت، ابتدا وزير بهداری شد و بعد به وزارت كشور معرفی گرديد. در 1321 در كابينه احمد قوام برای بار دوم به وزارت كشور معرفی شد و در ترميم كابينه عهده دار وزارت دارائی گرديد. در 1323 ساعد او را وزير فرهنگ كرد. بعد از ساقط شدن كابينه باعنوان سفيركبيری وزيرمختاری ايران در كشورهای اسكانديناوی به عهده او قرار گرفت. در انتخابات دوره اول سنا، سناتور بود.

در 1330 هنگام نخست وزيری دكتر مصدق، به وزارت امورخارجه معرفی گرديد. پس از چندی نايب نخست وزير شد و از وزارت امورخارجه به وزارت دارائی رفت.

در 1331 به سمت سفيركبير ايران در پاريس تعيين شد و تا شهريور 1332 در آن سمت باقی بود. پس از سقوط مصدق، از سفارت استعفا داد. دولت تكليف ادامه خدمت نمود، نپذيرفت و به ايران آمد. پس از چندی به علت فعاليتهای سياسی بازداشت شد. سپس او را تبعيد نمودند. پس از رهايی از قيد و بند اسارت، به رياست شورای عالی جبهه ملی انتخاب شد و تا پايان عمر در راه مصدق گام برمی داشت.در 1355 در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. وی در جوانی دختر قهرمان ميرزاعين السلطنه را به زنی گرفت و دو فرزند از خود باقی گذارد. فرزند ذكور وی به نام عزالدين در وزارت امورخارجه رشد نمود و به مقام سفارت رسيد.

ترقيات سيد باقر كاظمی مديون ذكاءالملك فروغی و سيدحسن تقی زاده است. او در لژ فراماسونی عضويت داشت و حزب عاميون را تشكيل داد. كاظمی مردی ثروتمند ولی به غايت ممسك بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1280

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست