استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

موسی  مهام

 

مهام ، موسی : فرزند مهام الدوله مترجم سفارت اتريش، در 1275ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتی و متوسطه وارد مدرسه عالی حقوق شد و درجه ليسانس در علم قضائی گرفت و به استخدام در عدليه درآمد. قريب ده سال شغل قضائی داشت كه مهمترين آن دادستانی اصفهان بود. بعد به وزارت پست و تلگراف منتقل گرديد و مقام مديركلی گرفتو تدريجا معاون آن وزارتخانه شد. در 1312 شهردار مشهد گرديد. شهرداری وی همزمان با برگزاری جشن هزاره فردوسی بود و در زيباسازی و نظافت شهر زحمات زيادی كشيد. در 1336 در دوران نخست وزيری دكتر اقبال به سمت شهرداری تهران منصوب شد و برای ايجاد فضای سبز و احداث پارك زحماتی متحمل شد. از جمله كارهای او احداث بلوار كشاورز بود. مهام بعد از شهرداری به استانداری آذربايجان منصوب شد و چند سالی هم در آنجا ماند. در 1340 در دولت دكتر امينی از طرف ديوان كيفر تحت تعقيب قرار گرفت و مدتی به زندان رفت تا اينكه در 1343 درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1569

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست