استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

رحمت الله مقدم مراغه اى :

رحمت الله مقدم مراغه اى از اعقاب مقدم مراغه ايهاى شهرستان مراغه بود كه از صدر مشروطيت بنام وجاه و مقامى رسيده بودند و آجودانباشها و حكمرانان و امراى لشكرى از خانواده آنها برخاسته بودند و او از اسلاف آنان بود در تاريخ 6/12/57 با حكم شماره 31988 با ابلاغ آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى وزير كشور وقت به سمت استاندارى آذربايجانشرقى منصوب گرديد. در زمان وى تبريز در آتش مبارزات و كشمكشها، قيام ها و اعتصابات شعله مى كشيد و به هر بهانه كوچكى گروهى علم بدست در خيابانها با شعارهاى گوناگون راهپيمايى مى نمودند. او در جلسات مكرر در برنامه هاى تلويزيونى براى آرام ساختن مردم و ايجاد آرامش و امنيت تلاش مى ورزيد و لكن طغيان مردم و تلاطم امواج اين درياى خروشان فراتر از آن بود كه او بتواند به آن فائق آيد و لاجرم در تاريخ 19/3/58 استعفا كرد.

 

 

www. ostan-as.gov.ir برگرفته از 

 

 

 

برگشت به ليست