استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

دكتر محمدعلينژاد سارخانى

نامبرده در آغاز بعد از پايان تحصيلات در يكى از بخشهاى نزديك حومه تبريز به طبابت مشغول گرديد لكن بدلايلى از طرف ساواك دستگير و زندانى گرديد بعد از زندان بعنوان جراح بيمارستان هلال احمر تبريز مشغول بكار شد.

 در سال 58 بسمت فرماندارى تبريز منصوب شد در دوره اول انتخابات بعنوان نماينده مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامى به مجلس راه يافت در تاريخ 29/7/59 با ابلاغ آقاى مهدوى كنى وزير كشور بسمت استاندارى آذربايجان شرقى منصوب گرديد. در تاريخ 3/3/60 استعفا كرد و از سمت استاندارى كنار رفت در دوره چهارم انتخابات مجلس شوراى اسلامى با راى قابل توجه به مجلس راه يافت .

 

www. ostan-as.gov.ir     برگرفته از : 

 

 

 

برگشت به ليست