استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

تقی  سرلک

 

سرلک ، تقی : متولد سال 1291 و از محصلين اعزامی دولت به اروپا است. در بلژيک و سوئد در رشته موتور و جريه راه آهن تحصيل نمود و درجه مهندسی گرفت. بعد از مراجعت به ايران، داخل راه آهن شد و رياست راه آهن چند شهرستان و رياست چند اداره مرکزی به او محول گشت تا سرانجام به معاونت راه آهن دولتی ايران رسيد و چند سالی در آن سمت بود تا بعد تغيير شغل داد و به معاونت وزارت راه برگزيده شد. در سال 1340 در کابينه علی امينی به جای مهندس فريور به وزارت صنايع و معادن انتخاب گرديد و قريب يک سال در آن سمت باقی ماند.

 در حکومت حسنعلی منصور، استانداری استان مرکزی به عهده او واگذار گرديد و پس از شش ماه جای خود را با سيد ضياءالدين شادمان عوض کرد و شهردار تهران شد. در اين سمت نيز جای خود را با سرتيپ صفاری معاوضه نمود و به استانداری آذربايجان شرقی رفت. در آذربايجان مدتی مستقر بود ولی چون کاری از پيش نبرد به تهران احضار و بازنشسته شد و در سن 65 سالگی هنگام رانندگی به بيماری سکته درگذشت.روی هم رفته تعريفی نداشت و آثاری از خود باقی نگذاشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلددوم ص.  797

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست