استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

مهندس حسين  طاهر

آقاى حسين طاهرى قبل از انتصاب بسمت استاندارى عضور كادر علمى دانشگاه علم و صنعت ايران بود و قبل از انقلاب به استاندارى آذربايجان شرقى سمت استاندارى آذربايجان غربى را بعهده داشتند نامبرده در تاريخ 4/2/60 از طرف آقاى مهدوى كنى وزير كشور بسمت استاندارى آذربايجان شرقى منصوب شد.

از كارهاى مهم دوران استاندارى او ميتوان به انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مياندوره اى مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد كه بعلت آرامش انتخابات از طرف مركز مورد تقدير قرارگرفت . آقاى حسين طاهرى در تاريخ 19/10/62 از سمت استاندارى استعفا نمودند و از تاريخ 19/10/62 بسمت استاندار تهران منصوب شدند.

www. ostan-as.gov.ir     برگرفته از : 

 

 

 

برگشت به ليست