کوی های تبريز در 150 سال پيش

 

محلات شهر مامحلات شهر ماکوی های تبريز درسال های اخير