روند تاريخی شگل گيری تبريز( از آغاز... تا اواخرقاجار)              حسين سلطان زاده

 

ساختار کالبدی شهرتبريز و تحولات آن در دو سده اخير                 صفامنش- رشتچيان- منادی زاده

 

تبريزخشتی استوار درمعماری ايرانچگونه  شهر ما ساخته شده ؟سير تاريخی بلوک شهری "پاساژ"درشهر تبريز                           صفامنش- رشتچيان- منادی زاده